Устав - Фондация Ким Рейки

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ФОНДАЦИЯ В ЧАСТНА ПОЛЗА

„КИМ РЕЙКИ”

vizitka.1122

 

Аз, долуподписаният Константин Иванов Миладинов, реших да основа Фондация „КИМ РЕЙКИ, която да развива дейност в частна полза.

За създаването на настоящата фондация, едностранно и безвъзмездно предоставям определена сума.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1.

 • Фондация “Ким Рейки” е некорпоративно юридическо лице с нестопанска цел и се учредява в частна полза, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 • Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

 • Фондацията се учредява с определена сума, която е предоставена безвъзмездно от учредителя Константин Иванов Миладинов.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

чл. 2.

 • Наименованието на Фондацията е – “КИМ РЕЙКИ”, като на латиница се изписва KIM RЕIKI.

 • Седалището и адресът на управление на Фондацията са:

  гр. София 1000, ул.”Врабча” № 14, ет.1, ап.1 .

 • Пълното или съкратено наименование на Фондацията, седалището, адресът на управлението и БУЛСТАТ номерът й се поставят върху всички писмени документи.

 • Фондацията ще извършва дейност в частна полза.

 

 

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

чл. 3.

Фондацията има следните цели:

 1. Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на надарени българи;

 2. Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на масовия спорт в страната с цел повишаване двигателната култура и укрепване на физическото и психическото здраве на българите;

 3. Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на хора с изявени способности в сферата на спорта, науката, изкуството и културата.

 4. Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на всяка дейност спомагаща за развитие и утвърждаване на българското /националното/ самочуствие и историческо самосъзнание;

 5. Популяризиране и развитие на общочовешките, обществено-културните и духовни ценности.

чл. 4.

(1). За реализация на своите цели Фондацията осъществява следните дейности:

 1. Организира набирането на средства и ги предоставя за проучвания, проекти и разработки, свързани с целите на фондацията;

 2. Организира разяснителна и пропагадна дейност за привличане на дарители от страната и чужбина с цел изпълнение на поставените цели;

 3. Участва и съдейства в проекти на правителството, ЕС и фондове на ЕС в области, сходни с целите на Фондацията;

 4. Дейностите на Фондацията се базират на принципите на създаване на програми, проекти (самостоятелно и в партньорство),  чрез които се реализират основните и цели;

 5. Дейностите на Фондацията и нейните разходи не могат да бъдат използвани за политически или религиозни цели и/или насърчаване на омраза; да я  ангажират в такива кампании или водене на пропаганда в такава посока или подкрепа на такива партии, движения и формации.

 • . За постигане на своите цели Фондацията може да участва и във всички други дейности, незабранени от закон;

 • . За постигане на своите цели Фондацията може да извършва допълнителна /спомагателна/ стопанска дейност с предмет на дейност: създаване и в последствие продажба на интелектуални продукти /собственост/, в това число сключване на авторски и лицензионни договори; организиране на платени конференции, семинари, викторини в страната и чужбина, предоставяне на консултантски услуги, експертна помощ, както и друга дейност, незабранена от закон. Приходите от тази дейности ще се изразходват единствено за постигане целите на Фондацията;

 • . За постигане на своите цели Фондацията може да създава свои медии – вестници, списания, телевизия, радио и пр. При реализиране на печалба от този вид дейност същата ще се изразходва за постигане целите й.

ИМУЩЕСТВО

чл.5.

 • Имуществото на Фондацията се формира от:

  1. дарения, завещания и други пожертвувания в нейна полза, направени от български и чуждестранни физически и юридически лица. Даренията могат да бъдат направени безусловно или под условие за използването им по определен начин в съответствие с целите на Фондацията.

  2. приходи от свързана с целите на Фондацията допълнителна/спомагателна дейност;

  3. други приходи и постъпления в допустими от закона форми, предназначени за постигане на целите и.

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

чл. 6.

 • Средствата за дейността на Фондацията се набират от дарения, завещания и други източници, разрешени от закона, направени от местни и чуждестранни лица, както и от евентуална стопанска дейност;

 • Предоставените средства могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими собственост, вещни права, обекти на интелектуална и индустриална собственост, включително и тези на лицата, подпомагани от Фондацията;

 • Предоставянето на средствата може да бъде направено безусловно или под условие. Средствата, предоставени под условия, които са в разрез с целите и задачите на Фондацията, не се приемат, а приетите се връщат;

 • Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и т. н., той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носи неговото име или друго определено от дарителя наименование;

 • Фондацията води  регистър  на извършените дарения и завещания в съответствие с действащото законодателство и стриктно идентифицира дарителите/заветниците с цел прозрачност на произхода на полученото имущество и предотвратяване участието и в схеми по „изпиране на пари” и/или „финансирането на тероризма”;

 • Дарителите  имат  право  да получат удостоверение за акта на дарението си.

 • Фондацията не разпределя печалба от своята дейност.

УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Устройство

чл. 7.

 • Орган на управление на Фондацията е Изпълнителният Директор, който я представлява и управлява.

 • За Изпълнителен Директор се избира Константин Иванов Миладинов.

 • За себе си Учредителят запазва правата по чл.10

 

Управление

чл. 8.

 • Изпълнителният Директор на Фондацията е управителен орган, който се избира от Учредителя;

 • Мандатът на Изпълнителния Директор не е ограничен със срок;

 • Изпълнителният Директор се произнася с Решения, вписани в специална книга, в хронологичен ред.

 • Изпълнителният Директор може да бъде освободен по негово искане, отправено с писмено предизвестие до Учредителя, не по-малко от два месеца преди датата на освобождаването.

 • В случай, че Изпълнителният Директор не е Учредител, той може да бъде освободен и без предизвестие в случаите, когато действа против законните интереси на Фондацията и/или е в обективна невъзможност /свързана със заболяване, отсъствие и др./  да изпълнява функциите си.

 • Изпълнителният Директор на Фондацията има следните правомощия:

  1. Приема Правила за вътрешен ред и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Фондацията,

  2. Приема основните насоки и програма за дейност на Фондацията;

  3. Приема годишните отчети за дейността на Фондацията;

  4. Взема решения и носи отговорност за разходваното имущество;

  5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

  6. Взема решение за участие в други организации;

  7. Утвърждава щатно разписание на служителите на Фондацията;

  8. Взема решение по други въпроси, предвидени в Учредителния акт или закон;

  9. Ръководи и организира дейността;

  10. Организира набирането на средства за дейността;

  11. Организира стопанисването, съхраняването, опазването, правилното и икономично разходване и акумулиране на имуществото/средства на Фондацията;

  12. Взема решения за създаване на помощни структури, които да подпомагат дейността на Фондацията – дирекции, експертни съвети, конкурсни комисии, административен персонал и др., чиито вид и състав се определя и назначава от него. Определя правомощията и задълженията им;

  13. Може да делегира част от своите правомощия на трети лица с пълномощно, нотариално заверено, в което фигурира и изричното съгласие на Учредителя;

Представителство

чл. 9.

Фондацията се представлява от Изпълнителния Директор.

ЗАПАЗЕНИ ПРАВА

чл.10.

 • За себе си Учредителят запазва следните права:

  1. Да изменя и допълва учредителния акт /устава/ на Фондацията;

  2. Да избира и освобождава Изпълнителния Директор – в случай, че не е Учредител;

  3. Да приема отчета за дейността на Изпълнителния Директор – в случай, че не е Учредител;

  4. Да взема решение за преобразуване и ликвидация на Фондацията;

  5. В случай на ликвидация на Фондацията да действа като ликвидатор;

  6. Да получи, след ликвидация, при прекратяването на Фондацията, цялото оставащо нейно имущество.

  7. Дава изрично съгласие за делегиране на правомощия от Изпълнителния Директор към трети лица.

 • В случай, че Изпълнителният Директор почине, бъде обявен за отсъстващ или поставен под запрещение, то запазените права по предходната алинея, в посочения предпочитателен/запазен/ ред, преминават върху:

  1. определено от него лице;

  2. негов възходящ наследник;

  3. негов низходящ наследник;

  4. Изпълнителният Директор.

 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ

чл.11.

Правомощията и задълженията на помощните органи се определят съгласно сключените с тях договори и в зависимост от вида на функциите им подробно описани във вътрешни актове на Фондацията.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯТА. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Срок и прекратяване

чл. 12.

Фондацията не се ограничава със срок.

чл. 13.

 • Фондацията се прекратява с Решение на Учредителя;

 • Фондацията може да бъде прекратена по мотивирано предложение на Изпълнителния Директор и  Решение на Учредителя;

 • Фондацията не се прекратява при смърт на Учредителя.

Ликвидация

чл. 14.

 • При прекратяване се извършва ликвидация.

 • Ликвидацията се извършва от Учредителя.

 

Имущество след ликвидацията

чл. 15.

 • Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се осъществява съобразно запазените правила за Учредителя.

 • Лицата, придобили имущество в резултат на ликвидация, отговарят за задълженията на Фондацията до размера на придобитото.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 16.

 • Промени в в този Учредителен акт могат да се правят от Учредителя, както и по реда, предвиден в ЗЮЛНЦ.

 • Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на този Учредителен акт, както и за неуредените в него въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и българско законодателство.

 

 

КОНСТАНТИН ИВАНОВ МИЛАДИНОВ

( КИМ РЕЙКИ )

This Campaign has ended. No more pledges can be made.