Устав - Фондация Ким Рейки

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ФОНДАЦИЯ В ЧАСТНА ПОЛЗА

„КИМ РЕЙКИ”

vizitka.1122

Аз, долуподписаният Константин Иванов Миладинов, реших да основа Фондация „КИМ РЕЙКИ, която да развива дейност в частна полза.

За създаването на настоящата фондация, едностранно и безвъзмездно предоставям определена сума.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

чл. 2.

 

 

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

чл. 3.

Фондацията има следните цели:

  1. Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на надарени българи;

  2. Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на масовия спорт в страната с цел повишаване двигателната култура и укрепване на физическото и психическото здраве на българите;

  3. Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на хора с изявени способности в сферата на спорта, науката, изкуството и културата.

  4. Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на всяка дейност спомагаща за развитие и утвърждаване на българското /националното/ самочуствие и историческо самосъзнание;

  5. Популяризиране и развитие на общочовешките, обществено-културните и духовни ценности.

чл. 4.

(1). За реализация на своите цели Фондацията осъществява следните дейности:

  1. Организира набирането на средства и ги предоставя за проучвания, проекти и разработки, свързани с целите на фондацията;

  2. Организира разяснителна и пропагадна дейност за привличане на дарители от страната и чужбина с цел изпълнение на поставените цели;

  3. Участва и съдейства в проекти на правителството, ЕС и фондове на ЕС в области, сходни с целите на Фондацията;

  4. Дейностите на Фондацията се базират на принципите на създаване на програми, проекти (самостоятелно и в партньорство),  чрез които се реализират основните и цели;

  5. Дейностите на Фондацията и нейните разходи не могат да бъдат използвани за политически или религиозни цели и/или насърчаване на омраза; да я  ангажират в такива кампании или водене на пропаганда в такава посока или подкрепа на такива партии, движения и формации.

ИМУЩЕСТВО

чл.5.

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

чл. 6.

УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Устройство

чл. 7.

 

Управление

чл. 8.

Представителство

чл. 9.

Фондацията се представлява от Изпълнителния Директор.

ЗАПАЗЕНИ ПРАВА

чл.10.

 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ

чл.11.

Правомощията и задълженията на помощните органи се определят съгласно сключените с тях договори и в зависимост от вида на функциите им подробно описани във вътрешни актове на Фондацията.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯТА. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Срок и прекратяване

чл. 12.

Фондацията не се ограничава със срок.

чл. 13.

Ликвидация

чл. 14.

 

Имущество след ликвидацията

чл. 15.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 16.

 

 

КОНСТАНТИН ИВАНОВ МИЛАДИНОВ

( КИМ РЕЙКИ ) [/sd_centered]

This Campaign has ended. No more pledges can be made.